میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5066

قیمت کوچکترین سایز: 12,081,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 35,093,200 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 12,081,000 5066N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 13,945,000 5066N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 15,460,300 5066N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 18,216,200 5066N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 21,012,200 5066N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 23,285,100 5066N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 24,351,300 5066N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 28,079,300 5066N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 31,109,900 5066N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 12,894,400 5066N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 13,340,200 5066N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 14,758,400 5066N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 15,079,000 5066N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 16,273,700 5066N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 16,705,500 5066N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 19,436,300 5066N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 20,104,900 5066N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 22,232,300 5066N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 22,713,100 5066N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 24,505,200 5066N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 25,152,800 5066N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 25,978,200 5066N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 26,869,600 5066N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 29,706,100 5066N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 30,347,300 5066N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 32,736,700 5066N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 33,600,200 5066N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 13,641,000 5066N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 14,086,700 5066N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 15,505,000 5066N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 15,825,500 5066N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 17,020,300 5066N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 17,452,000 5066N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 20,556,100 5066N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 21,224,700 5066N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 23,352,100 5066N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 23,832,900 5066N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 25,625,100 5066N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 26,272,600 5066N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 27,471,200 5066N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 28,362,700 5066N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 31,199,200 5066N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 31,840,300 5066N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 34,229,800 5066N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 35,093,200 5066N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (1~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید