میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5062

قیمت کوچکترین سایز: 12,702,800 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 40,392,300 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 12,702,800 5062N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 15,243,600 5062N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 17,376,900 5062N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 19,168,600 5062N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 22,979,800 5062N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 26,179,800 5062N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 25,634,500 5062N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 30,716,100 5062N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 34,982,600 5062N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 13,784,800 5062N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 14,332,400 5062N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 16,325,600 5062N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 16,776,800 5062N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 18,458,800 5062N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 19,077,300 5062N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 20,791,600 5062N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 21,613,000 5062N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 24,602,800 5062N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 25,279,600 5062N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 27,802,700 5062N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 28,730,300 5062N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 27,798,400 5062N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 28,893,700 5062N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 32,880,000 5062N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 33,782,400 5062N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 37,146,600 5062N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 38,383,400 5062N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 14,789,200 5062N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 15,336,800 5062N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 17,330,000 5062N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 17,781,200 5062N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 19,463,300 5062N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 20,081,700 5062N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 22,298,200 5062N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 23,119,700 5062N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 26,109,400 5062N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 26,786,300 5062N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 29,309,400 5062N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 30,237,000 5062N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 29,807,300 5062N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 30,902,500 5062N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 34,888,900 5062N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 35,791,300 5062N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 39,155,400 5062N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 40,392,300 5062N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید