میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5062

قیمت کوچکترین سایز: 9,592,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 30,115,200 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 9,592,000 5062N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 11,456,000 5062N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 12,971,300 5062N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 14,482,700 5062N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 17,278,600 5062N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 19,551,600 5062N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 19,373,300 5062N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 23,101,200 5062N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 26,131,900 5062N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 10,405,400 5062N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 10,851,200 5062N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 12,269,400 5062N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 12,590,000 5062N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 13,784,700 5062N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 14,216,400 5062N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 15,702,800 5062N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 16,371,400 5062N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 18,498,700 5062N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 18,979,600 5062N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 20,771,700 5062N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 21,419,300 5062N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 21,000,100 5062N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 21,891,600 5062N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 24,728,100 5062N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 25,369,200 5062N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 27,758,700 5062N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 28,622,100 5062N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 11,152,000 5062N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 11,597,700 5062N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 13,015,900 5062N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 13,336,500 5062N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 14,531,300 5062N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 14,963,000 5062N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 16,822,600 5062N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 17,491,200 5062N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 19,618,500 5062N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 20,099,400 5062N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 21,891,500 5062N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 22,539,100 5062N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 22,493,200 5062N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 23,384,700 5062N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 26,221,100 5062N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 26,862,300 5062N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 29,251,800 5062N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 30,115,200 5062N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید