میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5062

قیمت کوچکترین سایز: 11,914,300 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 37,879,300 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 11,914,300 5062N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 14,296,100 5062N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 16,295,900 5062N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 17,978,300 5062N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 21,551,000 5062N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 24,550,700 5062N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 24,042,300 5062N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 28,805,900 5062N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 32,805,400 5062N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 12,928,000 5062N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 13,441,300 5062N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 15,309,800 5062N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 15,733,200 5062N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 17,309,600 5062N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 17,889,700 5062N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 19,498,800 5062N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 20,268,800 5062N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 23,071,500 5062N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 23,706,500 5062N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 26,071,200 5062N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 26,941,300 5062N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 26,069,600 5062N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 27,096,300 5062N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 30,833,200 5062N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 31,679,900 5062N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 34,832,800 5062N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 35,992,900 5062N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 13,871,200 5062N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 14,384,500 5062N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 16,253,000 5062N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 16,676,300 5062N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 18,252,800 5062N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 18,832,800 5062N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 20,913,600 5062N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 21,683,600 5062N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 24,486,300 5062N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 25,121,300 5062N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 27,485,900 5062N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 28,356,100 5062N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 27,955,900 5062N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 28,982,600 5062N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 32,719,600 5062N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 33,566,200 5062N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 36,719,100 5062N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 37,879,300 5062N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید