میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5066

قیمت کوچکترین سایز: 15,605,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 46,196,700 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 15,605,000 5066N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 18,145,800 5066N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 20,279,100 5066N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 23,522,000 5066N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 27,333,200 5066N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 30,533,100 5066N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 31,438,900 5066N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 36,520,500 5066N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 40,787,100 5066N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 16,687,000 5066N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 17,234,600 5066N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 19,227,800 5066N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 19,679,000 5066N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 21,361,100 5066N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 21,979,500 5066N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 25,144,900 5066N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 25,966,400 5066N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 28,956,100 5066N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 29,632,900 5066N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 32,156,100 5066N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 33,083,700 5066N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 33,602,900 5066N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 34,698,100 5066N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 38,684,500 5066N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 39,586,900 5066N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 42,951,000 5066N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 44,187,900 5066N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 17,691,400 5066N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 18,239,000 5066N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 20,232,200 5066N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 20,683,400 5066N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 22,365,500 5066N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 22,983,900 5066N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 26,651,600 5066N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 27,473,000 5066N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 30,462,800 5066N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 31,139,600 5066N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 33,662,700 5066N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 34,590,300 5066N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 35,611,700 5066N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 36,707,000 5066N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 40,693,300 5066N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 41,595,800 5066N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 44,959,900 5066N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 46,196,700 5066N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (1~4)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید