میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5066

قیمت کوچکترین سایز: 12,081,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 35,093,200 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (1~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 12,081,000 5066N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 13,945,000 5066N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 15,460,300 5066N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 18,216,200 5066N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 21,012,200 5066N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 23,285,100 5066N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 24,351,300 5066N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 28,079,300 5066N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 31,109,900 5066N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 12,894,400 5066N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 13,340,200 5066N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 14,758,400 5066N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 15,079,000 5066N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 16,273,700 5066N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 16,705,500 5066N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 19,436,300 5066N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 20,104,900 5066N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 22,232,300 5066N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 22,713,100 5066N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 24,505,200 5066N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 25,152,800 5066N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 25,978,200 5066N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 26,869,600 5066N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 29,706,100 5066N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 30,347,300 5066N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 32,736,700 5066N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 33,600,200 5066N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 13,641,000 5066N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 14,086,700 5066N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 15,505,000 5066N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 15,825,500 5066N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 17,020,300 5066N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 17,452,000 5066N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 20,556,100 5066N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 21,224,700 5066N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 23,352,100 5066N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 23,832,900 5066N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 25,625,100 5066N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 26,272,600 5066N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 27,471,200 5066N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 28,362,700 5066N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 31,199,200 5066N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 31,840,300 5066N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 34,229,800 5066N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 35,093,200 5066N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید