میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5066

قیمت کوچکترین سایز: 14,745,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 43,540,600 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 14,745,000 5066N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 17,126,800 5066N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 19,126,600 5066N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 22,224,300 5066N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 25,797,000 5066N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 28,796,700 5066N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 29,703,600 5066N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 34,467,200 5066N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 38,466,800 5066N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 15,758,700 5066N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 16,272,000 5066N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 18,140,500 5066N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 18,563,800 5066N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 20,140,300 5066N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 20,720,300 5066N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 23,744,800 5066N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 24,514,800 5066N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 27,317,500 5066N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 27,952,500 5066N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 30,317,200 5066N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 31,187,300 5066N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 31,730,900 5066N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 32,757,600 5066N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 36,494,500 5066N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 37,341,200 5066N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 40,494,100 5066N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 41,654,200 5066N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 16,701,800 5066N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 17,215,200 5066N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 19,083,600 5066N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 19,507,000 5066N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 21,083,400 5066N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 21,663,500 5066N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 25,159,500 5066N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 25,929,600 5066N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 28,732,300 5066N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 29,367,300 5066N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 31,731,900 5066N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 32,602,000 5066N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 33,617,300 5066N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 34,644,000 5066N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 38,380,900 5066N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 39,227,600 5066N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 42,380,400 5066N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 43,540,600 5066N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (1~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید