میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5066

قیمت کوچکترین سایز: 17,061,800 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 51,114,100 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 17,061,800 5066N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 19,973,800 5066N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 22,422,900 5066N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 25,713,500 5066N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 30,081,600 5066N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 33,755,200 5066N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 34,365,300 5066N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 40,189,300 5066N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 45,087,600 5066N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 18,260,200 5066N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 18,889,600 5066N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 21,172,200 5066N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 21,689,700 5066N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 23,621,400 5066N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 24,329,400 5066N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 27,511,200 5066N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 28,455,200 5066N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 31,879,200 5066N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 32,655,400 5066N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 35,552,900 5066N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 36,614,900 5066N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 36,762,200 5066N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 38,020,800 5066N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 42,586,200 5066N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 43,621,100 5066N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 47,484,500 5066N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 48,900,400 5066N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 19,367,000 5066N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 19,996,400 5066N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 22,279,000 5066N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 22,796,500 5066N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 24,728,200 5066N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 25,436,200 5066N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 29,171,400 5066N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 30,115,400 5066N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 33,539,400 5066N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 34,315,600 5066N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 37,213,100 5066N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 38,275,100 5066N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 38,975,800 5066N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 40,234,400 5066N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 44,799,800 5066N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 45,834,700 5066N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 49,698,100 5066N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 51,114,100 5066N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (1~4)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید