میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5068

قیمت کوچکترین سایز: 11,431,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 50,755,500 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 11,431,600 5068N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 13,295,600 5068N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 14,810,900 5068N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 23,236,700 5068N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 26,964,600 5068N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 29,995,300 5068N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 35,041,800 5068N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 40,633,700 5068N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 45,179,600 5068N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 12,178,600 5068N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 12,624,300 5068N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 14,042,600 5068N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 14,363,200 5068N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 15,557,900 5068N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 15,989,600 5068N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 24,730,600 5068N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 25,622,100 5068N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 28,458,600 5068N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 29,099,700 5068N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 31,489,200 5068N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 32,352,600 5068N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 37,282,700 5068N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 38,619,900 5068N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 42,874,600 5068N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 43,836,300 5068N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 47,420,600 5068N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 48,715,700 5068N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 12,858,500 5068N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 13,304,300 5068N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 14,722,500 5068N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 15,043,100 5068N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 16,237,800 5068N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 16,669,600 5068N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 26,090,500 5068N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 26,982,000 5068N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 29,818,500 5068N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 30,459,600 5068N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 32,849,100 5068N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 33,712,500 5068N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 39,322,500 5068N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 40,659,700 5068N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 44,914,400 5068N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 45,876,200 5068N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 49,460,400 5068N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 50,755,500 5068N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید