میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5068

قیمت کوچکترین سایز: 11,431,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 50,755,500 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 11,431,600 5068N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 13,295,600 5068N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 14,810,900 5068N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 23,236,700 5068N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 26,964,600 5068N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 29,995,300 5068N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 35,041,800 5068N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 40,633,700 5068N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 45,179,600 5068N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 12,178,600 5068N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 12,624,300 5068N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 14,042,600 5068N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 14,363,200 5068N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 15,557,900 5068N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 15,989,600 5068N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 24,730,600 5068N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 25,622,100 5068N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 28,458,600 5068N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 29,099,700 5068N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 31,489,200 5068N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 32,352,600 5068N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 37,282,700 5068N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 38,619,900 5068N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 42,874,600 5068N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 43,836,300 5068N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 47,420,600 5068N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 48,715,700 5068N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 12,858,500 5068N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 13,304,300 5068N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 14,722,500 5068N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 15,043,100 5068N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 16,237,800 5068N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 16,669,600 5068N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 26,090,500 5068N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 26,982,000 5068N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 29,818,500 5068N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 30,459,600 5068N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 32,849,100 5068N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 33,712,500 5068N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 39,322,500 5068N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 40,659,700 5068N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 44,914,400 5068N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 45,876,200 5068N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 49,460,400 5068N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 50,755,500 5068N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید