میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5068

قیمت کوچکترین سایز: 13,988,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 63,072,600 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 13,988,000 5068N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 16,369,800 5068N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 18,369,600 5068N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 28,397,100 5068N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 33,160,700 5068N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 37,160,300 5068N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 42,806,200 5068N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 49,951,600 5068N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 55,950,900 5068N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 14,920,300 5068N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 15,433,600 5068N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 17,302,100 5068N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 17,725,400 5068N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 19,301,900 5068N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 19,882,000 5068N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 30,261,600 5068N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 31,288,300 5068N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 35,025,200 5068N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 35,871,900 5068N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 39,024,800 5068N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 40,185,000 5068N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 45,603,000 5068N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 47,143,000 5068N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 52,748,400 5068N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 54,018,400 5068N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 58,747,700 5068N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 60,488,000 5068N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 15,781,900 5068N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 16,295,200 5068N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 18,163,700 5068N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 18,587,000 5068N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 20,163,400 5068N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 20,743,500 5068N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 31,984,700 5068N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 33,011,400 5068N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 36,748,400 5068N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 37,595,000 5068N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 40,747,900 5068N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 41,908,100 5068N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 48,187,600 5068N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 49,727,700 5068N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 55,333,100 5068N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 56,603,100 5068N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 61,332,400 5068N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 63,072,600 5068N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید