میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5068

قیمت کوچکترین سایز: 14,796,100 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 66,906,500 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 14,796,100 5068N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 17,336,900 5068N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 19,470,100 5068N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 30,043,400 5068N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 35,125,000 5068N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 39,391,500 5068N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 45,290,600 5068N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 52,913,100 5068N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 59,312,900 5068N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 15,791,300 5068N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 16,339,000 5068N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 18,332,100 5068N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 18,783,300 5068N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 20,465,400 5068N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 21,083,800 5068N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 32,033,900 5068N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 33,129,100 5068N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 37,115,500 5068N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 38,017,900 5068N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 41,382,100 5068N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 42,618,900 5068N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 48,276,500 5068N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 49,919,300 5068N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 55,898,900 5068N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 57,252,500 5068N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 62,298,700 5068N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 64,154,000 5068N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 16,708,900 5068N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 17,256,500 5068N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 19,249,700 5068N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 19,700,900 5068N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 21,382,900 5068N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 22,001,300 5068N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 33,868,900 5068N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 34,964,200 5068N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 38,950,500 5068N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 39,852,900 5068N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 43,217,100 5068N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 44,453,900 5068N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 51,029,000 5068N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 52,671,900 5068N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 58,651,400 5068N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 60,005,000 5068N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 65,051,300 5068N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 66,906,500 5068N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید