میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5068

قیمت کوچکترین سایز: 16,176,300 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 74,025,800 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 16,176,300 5068N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 19,088,300 5068N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 21,537,400 5068N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 32,829,600 5068N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 38,653,700 5068N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 43,551,900 5068N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 49,483,000 5068N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 58,219,100 5068N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 65,566,500 5068N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 17,278,100 5068N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 17,907,400 5068N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 20,190,100 5068N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 20,707,600 5068N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 22,639,300 5068N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 23,347,200 5068N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 35,033,300 5068N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 36,292,000 5068N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 40,857,400 5068N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 41,892,300 5068N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 45,755,600 5068N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 47,171,600 5068N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 52,788,600 5068N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 54,676,600 5068N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 61,524,700 5068N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 63,077,000 5068N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 68,872,000 5068N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 70,996,000 5068N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 18,288,000 5068N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 18,917,400 5068N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 21,200,100 5068N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 21,717,500 5068N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 23,649,200 5068N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 24,357,200 5068N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 37,053,200 5068N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 38,311,900 5068N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 42,877,300 5068N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 43,912,200 5068N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 47,775,500 5068N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 49,191,500 5068N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 55,818,400 5068N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 57,706,400 5068N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 64,554,500 5068N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 66,106,800 5068N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 71,901,800 5068N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 74,025,800 5068N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید