میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064

قیمت کوچکترین سایز: 8,942,600 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 43,288,500 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 8,942,600 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 10,806,600 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 12,321,900 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 18,258,600 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 21,986,600 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 25,017,200 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 27,574,700 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 33,166,600 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 37,712,600 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 9,689,600 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 10,135,300 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 11,553,600 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 11,874,100 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 13,068,900 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 13,500,600 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 19,752,600 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 20,644,100 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 23,480,500 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 24,121,700 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 26,511,200 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 27,374,600 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 29,815,600 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 31,152,800 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 35,407,500 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 36,369,300 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 39,953,500 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 41,248,600 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 10,369,500 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 10,815,300 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 12,233,500 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 12,554,100 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 13,748,800 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 14,180,500 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 21,112,500 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 22,003,900 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 24,840,400 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 25,481,600 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 27,871,100 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 28,734,500 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 31,855,400 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 33,192,600 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 37,447,400 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 38,409,100 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 41,993,300 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 43,288,500 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید