میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064

قیمت کوچکترین سایز: 11,157,400 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 54,580,700 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 11,157,400 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 13,539,200 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 15,539,000 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 22,735,800 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 27,499,400 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 31,499,000 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 34,314,200 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 41,459,600 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 47,459,000 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 12,089,600 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 12,603,000 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 14,471,400 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 14,894,800 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 16,471,200 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 17,051,300 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 24,600,300 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 25,627,000 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 29,363,900 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 30,210,600 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 33,363,500 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 34,523,600 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 37,111,000 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 38,651,000 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 44,256,400 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 45,526,400 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 50,255,800 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 51,996,000 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 12,951,200 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 13,464,500 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 15,333,000 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 15,756,400 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 17,332,800 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 17,912,900 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 26,323,400 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 27,350,100 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 31,087,000 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 31,933,700 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 35,086,600 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 36,246,800 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 39,695,700 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 41,235,700 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 46,841,100 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 48,111,100 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 52,840,400 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 54,580,700 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید