میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064

قیمت بزرگترین سایز: 8,942,600 (تومان) قیمت کوچکترین سایز: 43,288,500 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
برچسب ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 8,942,600 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 10,806,600 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 12,321,900 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 18,258,600 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 21,986,600 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 25,017,200 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 27,574,700 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 33,166,600 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 37,712,600 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 9,689,600 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 10,135,300 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 11,553,600 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 11,874,100 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 13,068,900 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 13,500,600 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 19,752,600 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 20,644,100 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 23,480,500 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 24,121,700 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 26,511,200 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 27,374,600 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 29,815,600 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 31,152,800 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 35,407,500 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 36,369,300 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 39,953,500 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 41,248,600 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 10,369,500 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 10,815,300 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 12,233,500 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 12,554,100 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 13,748,800 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 14,180,500 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 21,112,500 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 22,003,900 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 24,840,400 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 25,481,600 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 27,871,100 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 28,734,500 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 31,855,400 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 33,192,600 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 37,447,400 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 38,409,100 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 41,993,300 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 43,288,500 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید