میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064

قیمت کوچکترین سایز: 11,893,800 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 58,199,800 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 11,893,800 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 14,434,600 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 16,567,900 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 24,238,900 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 29,320,500 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 33,587,100 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 36,584,000 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 44,206,400 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 50,606,200 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 12,889,100 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 13,436,700 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 15,429,900 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 15,881,100 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 17,563,200 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 18,181,600 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 26,229,500 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 27,324,700 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 31,311,100 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 32,213,500 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 35,577,600 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 36,814,400 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 39,569,800 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 41,212,700 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 47,192,200 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 48,545,800 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 53,592,000 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 55,447,300 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 13,806,600 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 14,354,200 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 16,347,400 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 16,798,600 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 18,480,700 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 19,099,100 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 28,064,500 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 29,159,700 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 33,146,100 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 34,048,500 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 37,412,600 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 38,649,500 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 42,322,300 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 43,965,200 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 49,944,700 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 51,298,300 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 56,344,600 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 58,199,800 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید