میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064

قیمت کوچکترین سایز: 12,987,900 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 64,460,800 (تومان)

دسته بندی ها انواع میـز کار
خانواده: کوئیک

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 12,987,900 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 15,899,900 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 18,349,100 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 26,453,000 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 32,277,000 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 37,175,300 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 39,918,000 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 48,654,100 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 56,001,400 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 14,089,800 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 14,719,100 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 17,001,800 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 17,519,200 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 19,450,900 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 20,158,900 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 28,656,700 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 29,915,300 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 34,480,700 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 35,515,600 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 39,378,900 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 40,794,900 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 43,223,500 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 45,111,600 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 51,959,600 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 53,512,000 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 59,307,000 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 61,431,000 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 15,099,700 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 15,729,000 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 18,011,700 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 18,529,200 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 20,460,900 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 21,168,800 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 30,676,500 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 31,935,200 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 36,500,600 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 37,535,500 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 41,398,800 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 42,814,800 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 46,253,400 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 48,141,400 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 54,989,500 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 56,541,800 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 62,336,800 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 64,460,800 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید