میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5062

قیمت کوچکترین سایز: 9,592,000 (تومان) قیمت بزرگترین سایز: 30,115,200 (تومان)

دسته بندی ها میز کار گروهی
خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

مشخصات فنی و قیمت محصول

F U H P W C قیمت (تومان) کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 9,592,000 5062N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 11,456,000 5062N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 12,971,300 5062N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 14,482,700 5062N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 17,278,600 5062N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 19,551,600 5062N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 19,373,300 5062N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 23,101,200 5062N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 26,131,900 5062N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 10,405,400 5062N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 10,851,200 5062N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 12,269,400 5062N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 12,590,000 5062N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 13,784,700 5062N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 14,216,400 5062N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 15,702,800 5062N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 16,371,400 5062N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 18,498,700 5062N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 18,979,600 5062N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 20,771,700 5062N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 21,419,300 5062N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 21,000,100 5062N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 21,891,600 5062N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 24,728,100 5062N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 25,369,200 5062N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 27,758,700 5062N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 28,622,100 5062N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 11,152,000 5062N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 11,597,700 5062N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 13,015,900 5062N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 13,336,500 5062N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 14,531,300 5062N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 14,963,000 5062N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 16,822,600 5062N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 17,491,200 5062N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 19,618,500 5062N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 20,099,400 5062N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 21,891,500 5062N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 22,539,100 5062N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 22,493,200 5062N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 23,384,700 5062N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 26,221,100 5062N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 26,862,300 5062N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 29,251,800 5062N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 30,115,200 5062N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

N (Side)

dimension2

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

امتیاز کاربران

نظری ثبت نشده است
نظر خود را ثبت کنید