میز سایتی یک طرفه کوئیک تیپ 5061


دسته بندی‌ها میز کار گروهی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1000~1500)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
U H P W C کد تجاری توضیحات
2 750 1050 716 1000 5061N-01
3 750 1050 716 1000 5061N-02
4 750 1050 716 1000 5061N-03
2 750 1050 716 1250 5061N-04
3 750 1050 716 1250 5061N-05
4 750 1050 716 1250 5061N-06
2 750 1050 716 1500 5061N-07
3 750 1050 716 1500 5061N-08
4 750 1050 716 1500 5061N-09