میز سایتی دو طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 5064


دسته بندی‌ها میز کار گروهی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای سایتی و کال سنتر مستطیل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 1416W x 1050P x 750H x (2~6)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
F U H P W C کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 1416 1250 5064N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 1416 1250 5064N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 1416 1250 5064N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 1416 1250 5064N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 1416 1250 5064N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 1416 1250 5064N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 6 750 1050 1416 1250 5064N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 6 750 1050 1416 1250 5064N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 6 750 1050 1416 1250 5064N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 1416 1500 5064N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1500 5064N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1500 5064N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1500 5064N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1500 5064N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1500 5064N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1500 5064N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1500 5064N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1500 5064N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1500 5064N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1500 5064N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1500 5064N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1500 5064N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1500 5064N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1500 5064N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1500 5064N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1500 5064N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1500 5064N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 1416 1750 5064N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 1416 1750 5064N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 1416 1750 5064N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 1416 1750 5064N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 1416 1750 5064N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 1416 1750 5064N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 1416 1750 5064N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 1416 1750 5064N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 1416 1750 5064N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 1416 1750 5064N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 1416 1750 5064N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 1416 1750 5064N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 6 750 1050 1416 1750 5064N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 6 750 1050 1416 1750 5064N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 6 750 1050 1416 1750 5064N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 6 750 1050 1416 1750 5064N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 6 750 1050 1416 1750 5064N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 6 750 1050 1416 1750 5064N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496