میز مدیریت با کنفرانس کوئیک تیپ 2341


دسته بندی‌ها میز مدیریتی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای مدیریتی با کنفرانس

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
اندازه‌ها: (1500~1750)L x 1600W x (1500~2200)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H C W L کد تجاری (L) توضیحات
2341R-02 750 1500 1600 1500 2341L-01 چهار نفره
2341R-04 750 2200 1600 1500 2341L-03 شش نفره
2341R-06 750 1500 1600 1750 2341L-05 چهار نفره
2341R-08 750 2200 1600 1750 2341L-07 شش نفره