میز مدیریت با کنفرانس و الحاقی جانبی کوئیک تیپ 2346


دسته بندی‌ها میز مدیریتی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای مدیریتی با کنفرانس

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 6-4 نفره
اندازه‌ها: (2326~2576)L x 1619W x (1550~2250)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس، امکان نصب جای لوازم‌‌التحریر زیر صفحه میز

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H C W L کد تجاری (L) توضیحات
2346R-02 750 1550 1619 2326 2346L-01 کنفرانس چهار نفره
2346R-04 750 2250 1619 2326 2346L-03 کنفرانس شش نفره
2346R-06 750 1550 1619 2576 2346L-05 کنفرانس چهار نفره
2346R-08 750 2250 1619 2576 2346L-07 کنفرانس شش نفره