میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 3246


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی مستطیل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1100~1750)L x (600~700)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H W L کد تجاری (L) توضیحات
3246R-02 1L370 750 700 1250 3246L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3246R-04 2L370 750 700 1250 3246L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3246R-06 3L370 750 700 1250 3246L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3246R-08 1L370 750 700 1500 3246L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3246R-10 1L496 750 700 1500 3246L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3246R-12 2L370 750 700 1500 3246L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3246R-14 2L496 750 700 1500 3246L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3246R-16 3L370 750 700 1500 3246L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3246R-18 3L496 750 700 1500 3246L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3246R-20 1L370 750 700 1750 3246L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3246R-22 1L496 750 700 1750 3246L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3246R-24 2L370 750 700 1750 3246L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3246R-26 2L496 750 700 1750 3246L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3246R-28 3L370 750 700 1750 3246L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3246R-30 3L496 750 700 1750 3246L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496