میز کارشناسی مستطیل با فایل متصل کوئیک تیپ 3244


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی مستطیل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1250~1750)L x (700~900)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H W L کد تجاری (L) توضیحات
3244R-02 1L370 750 700 1250 3244L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3244R-04 2L370 750 700 1250 3244L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3244R-06 3L370 750 700 1250 3244L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3244R-08 1L370 750 700 1500 3244L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3244R-10 1L496 750 700 1500 3244L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3244R-12 2L370 750 700 1500 3244L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3244R-14 2L496 750 700 1500 3244L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3244R-16 3L370 750 700 1500 3244L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3244R-18 3L496 750 700 1500 3244L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496
3244R-20 1L370 750 700 1750 3244L-19 فایل متصل یک کشو با طول 370
3244R-22 1L496 750 700 1750 3244L-21 فایل متصل یک کشو با طول 496
3244R-24 2L370 750 700 1750 3244L-23 فایل متصل دو کشو با طول 370
3244R-26 2L496 750 700 1750 3244L-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3244R-28 3L370 750 700 1750 3244L-27 فایل متصل سه کشو با طول 370
3244R-30 3L496 750 700 1750 3244L-29 فایل متصل سه کشو با طول 496