میز کارشناسی ال با فایل متصل کوئیک تیپ 3355


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی ال شکل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: (1750~2000)L x 1600W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H W L کد تجاری (L) توضیحات
3355R-02 1L370 750 1600 1750 3355L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3355R-04 2L370 750 1600 1750 3355L-03 فایل متصل دو کشو با طول 370
3355R-06 3L370 750 1600 1750 3355L-05 فایل متصل سه کشو با طول 370
3355R-08 1L370 750 1600 2000 3355L-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
3355R-10 1L496 750 1600 2000 3355L-09 فایل متصل یک کشو با طول 496
3355R-12 2L370 750 1600 2000 3355L-11 فایل متصل دو کشو با طول 370
3355R-14 2L496 750 1600 2000 3355L-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3355R-16 3L370 750 1600 2000 3355L-15 فایل متصل سه کشو با طول 370
3355R-18 3L496 750 1600 2000 3355L-17 فایل متصل سه کشو با طول 496