میز معاونت با کنفرانس الحاقی جانبی کوئیک تیپ 2944


دسته بندی‌ها میز معاونتی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای معا‌ونت با نیم کنفرانس

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر معاونت، سرپرستی و کارشناسی
اندازه‌ها: (2076~2576)L x 1619W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
2944R-02 750 1619 2076 2944L-01
2944R-04 750 1619 2326 2944L-03
2944R-06 750 1619 2576 2944L-05