میز معاونت با نیم کنفرانس کوئیک تیپ 2953


دسته بندی‌ها میز معاونتی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای معا‌ونت با نیم کنفرانس

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر مدیریت یا معاونت با کنفرانس 2 نفره
اندازه‌ها: (1450~1950)L x 1619W x (900~1500)C x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H C W L کد تجاری (L) توضیحات
2953R-02 750 1200 1619 1450 2953L-01
2953R-04 750 1200 1619 1700 2953L-03
2953R-06 750 1200 1619 1950 2953L-05