میز کارشناسی صفحه شیشه‌ای یونیکا تیپ 3235


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: یونیکا
شکل: میزهای کارشناسی مستطیل

Black1
Black

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) H W L کد تجاری (L) توضیحات
3235R-02 750 800 1500 3235L-01
3235R-04 750 800 1600 3235L-03
3235R-06 750 800 1700 3235L-05
3235R-08 750 800 1800 3235L-07
3235R-10 750 800 1900 3235L-09
3235R-12 750 800 2000 3235L-11