چراغ تزئینی ایستاده های‌نست تیپ 8742


دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

H W L کد تجاری توضیحات
825 240 240 8742N-01
1260 240 240 8742N-02