لوستر سقفی هرمی پنج وجهی های‌نست تیپ 8715


دسته بندی‌ها چراغ روشنایی
برچسب‌ها

خانواده: های‌نست
شکل: انواع چراغ روشنائی

ThermoWood1
ThermoWood

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

H W L کد تجاری توضیحات
278 445 445 8715N-01