میز کنفرانس مدیریت عامل ویژه لگانو تیپ 4044


دسته بندی‌ها میز کنفرانس متوسط
برچسب‌ها

خانواده: لگانو
شکل: میزهای کنفرانس متوسط

Findik1
Findik
MohitDark2
MohitDark
MohitBright3
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 5 الی 9 نفره
اندازه‌ها: (1200~3600)L x (900~1200)W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 1000 1800 4044N-01 پنج نفره
750 1000 2500 4044N-02 هفت نفره
750 1000 3200 4044N-03 نه نفره