میز کنفرانس استلار تیپ 3952


دسته بندی‌ها میز کنفرانس بزرگ
برچسب‌ها

خانواده: استلار
شکل: میزهای کنفرانس بزرگ

White1
White

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای جلسات 8 الی 32 نفره
اندازه‌ها: (2800~31600)L x 1200W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان نصب الکتریک باکس شامل سوکت تلفن، شبکه، برق و برق اضطراری
H W L کد تجاری توضیحات
750 1200 2800 3952N-01 شش نفره - یک تکه
750 1200 4600 3952N-02 ده نفره - دو تکه
750 1200 6400 3952N-03 چهارده نفره -دو تکه
750 1200 8200 3952N-04 هجده نفره - سه تکه
750 1200 10000 3952N-05 بیست و دو نفره - سه تکه
750 1200 11800 3952N-06 بیست و شش نفره - چهار تکه
750 1200 13600 3952N-07 سی نفره - چهار تکه
750 1200 15400 3952N-08 سی و چهار نفره - پنج تکه
750 1200 17200 3952N-09 سی و هشت نفره - پنج تکه