پارتیشن اداری دو جدار با پوشش تمام شیشه طرح‌دار پریوال تیپ 8586


دسته بندی‌ها پارتیشن پریوال
برچسب‌ها

خانواده: پریوال
شکل: پارتیشن پریوال

White1
White

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی