میز کارشناسی ال با فایل متصل کوئیک تیپ 3356


دسته بندی‌ها میز کارشناسی
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای کارشناسی ال شکل

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای دفاتر کارشناسان
اندازه‌ها: 1950L x 1619W x 750H mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) F H W L کد تجاری (L) توضیحات
3356R-02 1L370 750 1619 1950 3356L-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
3356R-04 1L496 750 1619 1950 3356L-03 فایل متصل یک کشو با طول 496
3356R-06 2L370 750 1619 1950 3356L-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3356R-08 2L496 750 1619 1950 3356L-07 فایل متصل دو کشو با طول 496
3356R-10 3L370 750 1619 1950 3356L-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
3356R-12 3L496 750 1619 1950 3356L-11 فایل متصل سه کشو با طول 496