Header cover image

میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9371

9371

میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9371


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه فلزی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1840~2800)L x 900W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) T F H P W L کد تجاری (L) توضیحات
9371R-02 Information 1L370 750 950 900 1840 9371L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
9371R-04 Information 1L496 750 950 900 1840 9371L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
9371R-06 Information 2L370 750 950 900 1840 9371L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
9371R-08 Information 2L496 750 950 900 1840 9371L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
9371R-10 Information 3L370 750 950 900 1840 9371L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
9371R-12 Information 3L496 750 950 900 1840 9371L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
9371R-14 Reception 1L370 750 950 900 1840 9371L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
9371R-16 Reception 1L496 750 950 900 1840 9371L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
9371R-18 Reception 2L370 750 950 900 1840 9371L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
9371R-20 Reception 2L496 750 950 900 1840 9371L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
9371R-22 Reception 3L370 750 950 900 1840 9371L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
9371R-24 Reception 3L496 750 950 900 1840 9371L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
9371R-26 YourLogo 1L370 750 950 900 1840 9371L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
9371R-28 YourLogo 1L496 750 950 900 1840 9371L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
9371R-30 YourLogo 2L370 750 950 900 1840 9371L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
9371R-32 YourLogo 2L496 750 950 900 1840 9371L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
9371R-34 YourLogo 3L370 750 950 900 1840 9371L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
9371R-36 YourLogo 3L496 750 950 900 1840 9371L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید