Header cover image

میز منشی مستطیل کوئیک

میز منشی مستطیل کوئیک


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه فلزی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1840~2800)L x 900W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)
9371L-01 950P 900W 1840L 90,058,000 9371L-01
9371R-02 950P 900W 1840L 90,058,000 9371R-02
9371L-03 950P 900W 1840L 92,023,000 9371L-03
9371R-04 950P 900W 1840L 92,023,000 9371R-04
9371L-05 950P 900W 1840L 98,676,000 9371L-05
9371R-06 950P 900W 1840L 98,676,000 9371R-06
9371L-07 950P 900W 1840L 100,529,000 9371L-07
9371R-08 950P 900W 1840L 100,529,000 9371R-08
9371L-09 950P 900W 1840L 105,815,000 9371L-09
9371R-10 950P 900W 1840L 105,815,000 9371R-10
9371L-11 950P 900W 1840L 108,402,000 9371L-11
9371R-12 950P 900W 1840L 108,402,000 9371R-12
9371L-13 950P 900W 1840L 90,058,000 9371L-13
9371R-14 950P 900W 1840L 90,058,000 9371R-14
9371L-15 950P 900W 1840L 92,023,000 9371L-15
9371R-16 950P 900W 1840L 92,023,000 9371R-16
9371L-17 950P 900W 1840L 98,676,000 9371L-17
9371R-18 950P 900W 1840L 98,676,000 9371R-18
9371L-19 950P 900W 1840L 100,529,000 9371L-19
9371R-20 950P 900W 1840L 100,529,000 9371R-20
9371L-21 950P 900W 1840L 105,815,000 9371L-21
9371R-22 950P 900W 1840L 105,815,000 9371R-22
9371L-23 950P 900W 1840L 108,402,000 9371L-23
9371R-24 950P 900W 1840L 108,402,000 9371R-24
9371L-25 950P 900W 1840L 90,058,000 9371L-25
9371R-26 950P 900W 1840L 90,058,000 9371R-26
9371L-27 950P 900W 1840L 92,023,000 9371L-27
9371R-28 950P 900W 1840L 92,023,000 9371R-28
9371L-29 950P 900W 1840L 98,676,000 9371L-29
9371R-30 950P 900W 1840L 98,676,000 9371R-30
9371L-31 950P 900W 1840L 100,529,000 9371L-31
9371R-32 950P 900W 1840L 100,529,000 9371R-32
9371L-33 950P 900W 1840L 105,815,000 9371L-33
9371R-34 950P 900W 1840L 105,815,000 9371R-34
9371L-35 950P 900W 1840L 108,402,000 9371L-35
9371R-36 950P 900W 1840L 108,402,000 9371R-36
9371L-37 950P 900W 2800L 135,354,000 9371L-37
9371R-38 950P 900W 2800L 135,354,000 9371R-38

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید