Header cover image

میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9271

9271

میز منشی مستطیل کوئیک تیپ 9271


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه چوبی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1840~2800)L x 900W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس

R (Side)

dimension1

کد تجاری (R) T F H P W L کد تجاری (L) توضیحات
9271R-02 Information 1L370 750 950 900 1840 9271L-01 Information - فایل متصل یک کشو با طول 370
9271R-04 Information 1L496 750 950 900 1840 9271L-03 Information - فایل متصل یک کشو با طول 496
9271R-06 Information 2L370 750 950 900 1840 9271L-05 Information - فایل متصل دو کشو با طول 370
9271R-08 Information 2L496 750 950 900 1840 9271L-07 Information - فایل متصل دو کشو با طول 496
9271R-10 Information 3L370 750 950 900 1840 9271L-09 Information - فایل متصل سه کشو با طول 370
9271R-12 Information 3L496 750 950 900 1840 9271L-11 Information - فایل متصل سه کشو با طول 496
9271R-14 Reception 1L370 750 950 900 1840 9271L-13 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 370
9271R-16 Reception 1L496 750 950 900 1840 9271L-15 Reception - فایل متصل یک کشو با طول 496
9271R-18 Reception 2L370 750 950 900 1840 9271L-17 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 370
9271R-20 Reception 2L496 750 950 900 1840 9271L-19 Reception - فایل متصل دو کشو با طول 496
9271R-22 Reception 3L370 750 950 900 1840 9271L-21 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 370
9271R-24 Reception 3L496 750 950 900 1840 9271L-23 Reception - فایل متصل سه کشو با طول 496
9271R-26 YourLogo 1L370 750 950 900 1840 9271L-25 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 370
9271R-28 YourLogo 1L496 750 950 900 1840 9271L-27 YourLogo - فایل متصل یک کشو با طول 496
9271R-30 YourLogo 2L370 750 950 900 1840 9271L-29 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 370
9271R-32 YourLogo 2L496 750 950 900 1840 9271L-31 YourLogo - فایل متصل دو کشو با طول 496
9271R-34 YourLogo 3L370 750 950 900 1840 9271L-33 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 370
9271R-36 YourLogo 3L496 750 950 900 1840 9271L-35 YourLogo - فایل متصل سه کشو با طول 496

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید