Header cover image

میز منشی فرم‌دار کوئیک

میز منشی فرم‌دار کوئیک


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه چوبی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

L Side

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی
کاربرد: مناسب جهت اطلاعات، منشی، رئیس دفتر و .. که با مراجعین زیادی ارتباط دارند
اندازه‌ها: (1835~2085)L x (954~979)W x 950P x 750H mm
ویژگی‌ها: دارای دیواره حایل برای پوشاندن سطح میز از دید مراجعین و سایر کاربران، امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
کد تجاری (R) H W L قیمت (تومان) کد تجاری (L)
9272L-01 950P 954W 1835L 87,992,000 9272L-01
9272R-02 950P 954W 1835L 87,992,000 9272R-02
9272L-03 950P 954W 1835L 89,957,000 9272L-03
9272R-04 950P 954W 1835L 89,957,000 9272R-04
9272L-05 950P 954W 1835L 96,610,000 9272L-05
9272R-06 950P 954W 1835L 96,610,000 9272R-06
9272L-07 950P 954W 1835L 98,463,000 9272L-07
9272R-08 950P 954W 1835L 98,463,000 9272R-08
9272L-09 950P 954W 1835L 103,748,000 9272L-09
9272R-10 950P 954W 1835L 103,748,000 9272R-10
9272L-11 950P 954W 1835L 106,335,000 9272L-11
9272R-12 950P 954W 1835L 106,335,000 9272R-12
9272L-13 950P 954W 1835L 87,992,000 9272L-13
9272R-14 950P 954W 1835L 87,992,000 9272R-14
9272L-15 950P 954W 1835L 89,957,000 9272L-15
9272R-16 950P 954W 1835L 89,957,000 9272R-16
9272L-17 950P 954W 1835L 96,610,000 9272L-17
9272R-18 950P 954W 1835L 96,610,000 9272R-18
9272L-19 950P 954W 1835L 98,463,000 9272L-19
9272R-20 950P 954W 1835L 98,463,000 9272R-20
9272L-21 950P 954W 1835L 103,748,000 9272L-21
9272R-22 950P 954W 1835L 103,748,000 9272R-22
9272L-23 950P 954W 1835L 106,335,000 9272L-23
9272R-24 950P 954W 1835L 106,335,000 9272R-24
9272L-25 950P 954W 1835L 87,992,000 9272L-25
9272R-26 950P 954W 1835L 87,992,000 9272R-26
9272L-27 950P 954W 1835L 89,957,000 9272L-27
9272R-28 950P 954W 1835L 89,957,000 9272R-28
9272L-29 950P 954W 1835L 96,610,000 9272L-29
9272R-30 950P 954W 1835L 96,610,000 9272R-30
9272L-31 950P 954W 1835L 98,463,000 9272L-31
9272R-32 950P 954W 1835L 98,463,000 9272R-32
9272L-33 950P 954W 1835L 103,748,000 9272L-33
9272R-34 950P 954W 1835L 103,748,000 9272R-34
9272L-35 950P 954W 1835L 106,335,000 9272L-35
9272R-36 950P 954W 1835L 106,335,000 9272R-36

R Side

dimension1

امتیاز کاربران

نظر خود را ثبت کنید