میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9362


دسته بندی‌ها میزهای کوئیک
برچسب‌ها

خانواده: کوئیک
شکل: میزهای پایه فلزی پیش ساخته

MohitDark1
MohitDark
MohitBright2
MohitBright

N (Side)

dimension2

مشخصات محصول

مشخصات فنی

کاربرد: مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
اندازه‌ها: (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (1~4)U mm
ویژگی‌ها: امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
F U H P W C کد تجاری توضیحات
1L370 2 750 1050 716 1250 9362N-01 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 2 750 1050 716 1250 9362N-02 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 2 750 1050 716 1250 9362N-03 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 3 750 1050 716 1250 9362N-04 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 3 750 1050 716 1250 9362N-05 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 3 750 1050 716 1250 9362N-06 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 4 750 1050 716 1250 9362N-07 فایل متصل یک کشو با طول 370
2L370 4 750 1050 716 1250 9362N-08 فایل متصل دو کشو با طول 370
3L370 4 750 1050 716 1250 9362N-09 فایل متصل سه کشو با طول 370
1L370 2 750 1050 716 1500 9362N-10 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1500 9362N-11 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1500 9362N-12 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1500 9362N-13 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1500 9362N-14 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1500 9362N-15 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1500 9362N-16 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1500 9362N-17 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1500 9362N-18 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1500 9362N-19 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1500 9362N-20 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1500 9362N-21 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1500 9362N-22 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1500 9362N-23 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1500 9362N-24 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1500 9362N-25 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1500 9362N-26 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1500 9362N-27 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 2 750 1050 716 1750 9362N-28 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 2 750 1050 716 1750 9362N-29 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 2 750 1050 716 1750 9362N-30 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 2 750 1050 716 1750 9362N-31 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 2 750 1050 716 1750 9362N-32 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 2 750 1050 716 1750 9362N-33 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 3 750 1050 716 1750 9362N-34 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 3 750 1050 716 1750 9362N-35 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 3 750 1050 716 1750 9362N-36 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 3 750 1050 716 1750 9362N-37 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 3 750 1050 716 1750 9362N-38 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 3 750 1050 716 1750 9362N-39 فایل متصل سه کشو با طول 496
1L370 4 750 1050 716 1750 9362N-40 فایل متصل یک کشو با طول 370
1L496 4 750 1050 716 1750 9362N-41 فایل متصل یک کشو با طول 496
2L370 4 750 1050 716 1750 9362N-42 فایل متصل دو کشو با طول 370
2L496 4 750 1050 716 1750 9362N-43 فایل متصل دو کشو با طول 496
3L370 4 750 1050 716 1750 9362N-44 فایل متصل سه کشو با طول 370
3L496 4 750 1050 716 1750 9362N-45 فایل متصل سه کشو با طول 496

طراحی رایگان !

برای بازدید و طراحی رایگان

محیط کار خود توسط کارشناسان

همین حالا با ما تماس بگیرید