Complementary items

Complementary items-icon
Sub categories
Family View all
No item founds !
Shape
No item founds !

این دسته از محصولات چنان که از نامشان مشخص است، در کنار سایر مبلمان اداری به عنوان مکمل قرار گرفته و علاوه بر کاربردی بودن، جلوه‌ای زیبا به دفتر کار می‌بخشند. این اقلام شامل میزهای پذیرایی، میز پرینتر، فلاور باکس‌ها، استندها و میزهای تریبون هستند. در این دسته از محصولات نیز سعی شده با توجه به خانواده محصولات متعارف در این شرکت، محصولاتی متناسب و هم خانواده با سایر مبلمان اداری قرار دهیم تا امکان تجهیز یک محیط از یک خانواده محصول فراهم شود. اقلام تکمیلی شاید به اندازه سایر مبلمان اداری ضرورت نداشته باشند، اما عدم وجود چنین محصولاتی در یک اداره، نقص ایجاد کرده و عدم وجود آن‌ها کاملا محسوس خواهد بود. با در نظر گرفتن این نکته، انتخاب درست اقلام تکمیلی و متناسب با محیط نیز به اندازه سایر اقلام مبلمان اداری اهمیت دارد.

Showing 1 to 14 of 14 item

Free design !

To visit and its free design

of your workplace by experts

Contact us now