میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9362

میز سایتی یک طرفه با فایل متصل کوئیک تیپ 9362
درحال بارگزاری اطلاعات...
اندازه‌ها:  (1250~1750)C x 716W x 1050P x 750H x (2~4)U mm
کاربرد:  مناسب برای امور رایانه‌ای ،سایت‌های رایانه‌ای و سالن‌های کار گروهی
ویژگی‌ها:  امکان تعویض فایل متصل با سایر مدل‌های فایل متصل کوئیک‌، امکان نصب کیس هلدر آویز در قسمت زیر صفحه میز با قابلیت دسترسی آسان به پشت کیس
Side
توضیحات قیمت (ریال) کد محصول C W P H U
فایل متصل یک کشو با طول 370 13,795,788 9362N-0001 1250C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 15,013,088 9362N-0002 1250C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 16,172,920 9362N-0003 1250C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 21,080,257 9362N-0004 1250C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 370 22,906,207 9362N-0005 1250C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 370 24,645,955 9362N-0006 1250C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 370 28,364,726 9362N-0007 1250C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 30,799,326 9362N-0008 1250C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 33,118,990 9362N-0009 1250C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 14,383,490 9362N-0010 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 496 14,480,054 9362N-0011 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 15,600,790 9362N-0012 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 496 15,801,234 9362N-0013 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 16,760,622 9362N-0014 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 496 17,171,834 9362N-0015 1500C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 21,961,810 9362N-0016 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 496 22,106,656 9362N-0017 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 370 23,787,760 9362N-0018 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 496 24,088,426 9362N-0019 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 370 25,527,508 9362N-0020 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 496 26,144,326 9362N-0021 1500C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 370 29,540,130 9362N-0022 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 496 29,733,258 9362N-0023 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 31,974,730 9362N-0024 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 496 32,375,618 9362N-0025 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 34,294,394 9362N-0026 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 496 35,116,818 9362N-0027 1500C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 370 15,019,696 9362N-0028 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 496 15,116,260 9362N-0029 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 370 16,236,996 9362N-0030 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل دو کشو با طول 496 16,437,440 9362N-0031 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 370 17,396,828 9362N-0032 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل سه کشو با طول 496 17,808,040 9362N-0033 1750C 716W 1050P 750H 2U
فایل متصل یک کشو با طول 370 22,916,119 9362N-0034 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 496 23,060,965 9362N-0035 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 370 24,742,069 9362N-0036 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل دو کشو با طول 496 25,042,735 9362N-0037 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 370 26,481,817 9362N-0038 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل سه کشو با طول 496 27,098,635 9362N-0039 1750C 716W 1050P 750H 3U
فایل متصل یک کشو با طول 370 30,812,542 9362N-0040 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل یک کشو با طول 496 31,005,670 9362N-0041 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 370 33,247,142 9362N-0042 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل دو کشو با طول 496 33,648,030 9362N-0043 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 370 35,566,806 9362N-0044 1750C 716W 1050P 750H 4U
فایل متصل سه کشو با طول 496 36,389,230 9362N-0045 1750C 716W 1050P 750H 4U

محصولات هم‌خانواده

آخرین بروزرسانی:  پنجشنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۶
Loading...